Discussion:
Obudzi� mnie dzi� Pan zaprowadzi� do komputera i zaprosi� ....
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Bogdan
2017-12-17 17:17:22 UTC
Permalink
Obudzi³ mnie dzi¶ Pan zaprowadzi³ do komputera i zaprosi³ do Jerusalem.

Lecê na 3 dni do Jerozolimy, ca³kowity koszt przelotu (do Tel-avivu) w dwie
strony dla dwóch osób to 170 z³ z groszami.

Trafi³em z zakupem dok³adnie na termin, który obserwowa³em, kilkanascie
sekund po wrzuceniu w system kolejnej transzy biletów (prawdzaj±c na
pierwszej przegl±darce nie by³o ich w systemie, na drugiej ju¿ siê
pojawi³y).

Bogdan---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Bogdan
2018-05-11 11:16:56 UTC
Permalink
Wróci³em i ju¿ nawet zapomnia³em o tym wpisie ....
3 dni w Jerozolimie wyjazd niskobud¿etowy ... ale planowany koszt ¶wiadomie
przekroczony o 60 % ... by³o warto, polecam.
Teraz przygotowywujê siê w innego "dro¿szego" wyjazdu (ale te¿ niskim
kosztem) ... mam nadziejê zobaczyæ rosyjski odpowiednik naszej Jasnej Góry
....
Post by Bogdan
Obudzi³ mnie dzi¶ Pan zaprowadzi³ do komputera i zaprosi³ do Jerusalem.
Lecê na 3 dni do Jerozolimy, ca³kowity koszt przelotu (do Tel-avivu) w
dwie strony dla dwóch osób to 170 z³ z groszami.
Trafi³em z zakupem dok³adnie na termin, który obserwowa³em, kilkanascie
sekund po wrzuceniu w system kolejnej transzy biletów (prawdzaj±c na
pierwszej przegl±darce nie by³o ich w systemie, na drugiej ju¿ siê
pojawi³y).
Bogdan
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Bogdan
2018-06-25 13:06:05 UTC
Permalink
Post by Bogdan
Wróci³em i ju¿ nawet zapomnia³em o tym wpisie ....
3 dni w Jerozolimie wyjazd niskobud¿etowy ... ale planowany koszt
¶wiadomie przekroczony o 60 % ... by³o warto, polecam.
Teraz przygotowywujê siê w innego "dro¿szego" wyjazdu (ale te¿ niskim
kosztem) ... mam nadziejê zobaczyæ rosyjski odpowiednik naszej Jasnej Góry
....
Post by Bogdan
Obudzi³ mnie dzi¶ Pan zaprowadzi³ do komputera i zaprosi³ do Jerusalem.
Lecê na 3 dni do Jerozolimy, ca³kowity koszt przelotu (do Tel-avivu) w
dwie strony dla dwóch osób to 170 z³ z groszami.
Trafi³em z zakupem dok³adnie na termin, który obserwowa³em, kilkanascie
sekund po wrzuceniu w system kolejnej transzy biletów (prawdzaj±c na
pierwszej przegl±darce nie by³o ich w systemie, na drugiej ju¿ siê
pojawi³y).
Bogdan
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com
Bogdan
2018-08-16 08:28:11 UTC
Permalink
Wróci³em z Rosji ... widzia³em Siergiejew Posad i klasztor na wyspach
so³owieckich ...
Bogdan
Post by Bogdan
Post by Bogdan
Wróci³em i ju¿ nawet zapomnia³em o tym wpisie ....
3 dni w Jerozolimie wyjazd niskobud¿etowy ... ale planowany koszt
¶wiadomie przekroczony o 60 % ... by³o warto, polecam.
Teraz przygotowywujê siê w innego "dro¿szego" wyjazdu (ale te¿ niskim
kosztem) ... mam nadziejê zobaczyæ rosyjski odpowiednik naszej Jasnej
Góry ....
Post by Bogdan
Obudzi³ mnie dzi¶ Pan zaprowadzi³ do komputera i zaprosi³ do Jerusalem.
Lecê na 3 dni do Jerozolimy, ca³kowity koszt przelotu (do Tel-avivu) w
dwie strony dla dwóch osób to 170 z³ z groszami.
Trafi³em z zakupem dok³adnie na termin, który obserwowa³em, kilkanascie
sekund po wrzuceniu w system kolejnej transzy biletów (prawdzaj±c na
pierwszej przegl±darce nie by³o ich w systemie, na drugiej ju¿ siê
pojawi³y).
Bogdan
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com
Bogdan
2018-09-14 08:46:17 UTC
Permalink
Kolejny niskobud¿etowy wylot na wekend ... Kijów (chyba zwiedzimy ³awry)
Charków (cmentarz ofiar NKWD) , dwa dni i noc w poci±gu sypialnym ...
zobaczymy co bêdzie
Post by Bogdan
Wróci³em z Rosji ... widzia³em Siergiejew Posad i klasztor na wyspach
so³owieckich ...
Bogdan
Post by Bogdan
Post by Bogdan
Wróci³em i ju¿ nawet zapomnia³em o tym wpisie ....
3 dni w Jerozolimie wyjazd niskobud¿etowy ... ale planowany koszt
¶wiadomie przekroczony o 60 % ... by³o warto, polecam.
Teraz przygotowywujê siê w innego "dro¿szego" wyjazdu (ale te¿ niskim
kosztem) ... mam nadziejê zobaczyæ rosyjski odpowiednik naszej Jasnej
Góry ....
Post by Bogdan
Obudzi³ mnie dzi¶ Pan zaprowadzi³ do komputera i zaprosi³ do Jerusalem.
Lecê na 3 dni do Jerozolimy, ca³kowity koszt przelotu (do Tel-avivu) w
dwie strony dla dwóch osób to 170 z³ z groszami.
Trafi³em z zakupem dok³adnie na termin, który obserwowa³em, kilkanascie
sekund po wrzuceniu w system kolejnej transzy biletów (prawdzaj±c na
pierwszej przegl±darce nie by³o ich w systemie, na drugiej ju¿ siê
pojawi³y).
Bogdan
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com
Bogdan
2018-11-08 18:07:40 UTC
Permalink
Kijów zubo¿a³, na dworcu mniej ludzi, w popularnej knajpie mniejszy wybór
ni¿ 4 lata temu, smutno, beznadzieja ... plan wype³niony w 100%, wódka na
lotnisku po 3 euro za litr woda po 1 euro za pó³ litra...

Kolejny wyjazd - bilety za 90 z³ nad morze powrót 150 mam zamiar zobaczyæ
bazylikê w której znajduje siê Matka Boska z Candelarii - ostatnio nie uda³o
siê tam dostaæ. Wyjazd tylko aby odpocz±æ i mam nadziejê, ¿e nie wpadniemy
na pomys³ wycieczek w góry ...
Post by Bogdan
Kolejny niskobud¿etowy wylot na wekend ... Kijów (chyba zwiedzimy ³awry)
Charków (cmentarz ofiar NKWD) , dwa dni i noc w poci±gu sypialnym ...
zobaczymy co bêdzie
Post by Bogdan
Wróci³em z Rosji ... widzia³em Siergiejew Posad i klasztor na wyspach
so³owieckich ...
Bogdan
Post by Bogdan
Post by Bogdan
Wróci³em i ju¿ nawet zapomnia³em o tym wpisie ....
3 dni w Jerozolimie wyjazd niskobud¿etowy ... ale planowany koszt
¶wiadomie przekroczony o 60 % ... by³o warto, polecam.
Teraz przygotowywujê siê w innego "dro¿szego" wyjazdu (ale te¿ niskim
kosztem) ... mam nadziejê zobaczyæ rosyjski odpowiednik naszej Jasnej
Góry ....
Post by Bogdan
Obudzi³ mnie dzi¶ Pan zaprowadzi³ do komputera i zaprosi³ do Jerusalem.
Lecê na 3 dni do Jerozolimy, ca³kowity koszt przelotu (do Tel-avivu) w
dwie strony dla dwóch osób to 170 z³ z groszami.
Trafi³em z zakupem dok³adnie na termin, który obserwowa³em,
kilkanascie sekund po wrzuceniu w system kolejnej transzy biletów
(prawdzaj±c na pierwszej przegl±darce nie by³o ich w systemie, na
drugiej ju¿ siê pojawi³y).
Bogdan
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com
Silvio Balconetti
2019-01-08 12:15:18 UTC
Permalink
Kijów zubożał, na dworcu mniej ludzi, w popularnej knajpie mniejszy wybór
niż 4 lata temu, smutno, beznadzieja ... plan wypełniony w 100%, wódka na
lotnisku po 3 euro za litr woda po 1 euro za pół litra...
Kolejny wyjazd - bilety za 90 zł nad morze powrót 150 mam zamiar zobaczyć
bazylikę w której znajduje się Matka Boska z Candelarii - ostatnio nie udało
się tam dostać. Wyjazd tylko aby odpocząć i mam nadzieję, że nie wpadniemy
na pomysł wycieczek w góry ...
Kolejny niskobudżetowy wylot na wekend ... Kijów (chyba zwiedzimy ławry)
Charków (cmentarz ofiar NKWD) , dwa dni i noc w pociągu sypialnym ...
zobaczymy co będzie
Wróciłem z Rosji ... widziałem Siergiejew Posad i klasztor na wyspach
sołowieckich ...
Bogdan
Wróciłem i już nawet zapomniałem o tym wpisie ....
3 dni w Jerozolimie wyjazd niskobudżetowy ... ale planowany koszt
świadomie przekroczony o 60 % ... było warto, polecam.
Teraz przygotowywuję się w innego "droższego" wyjazdu (ale też niskim
kosztem) ... mam nadzieję zobaczyć rosyjski odpowiednik naszej Jasnej
Góry ....
Obudził mnie dziś Pan zaprowadził do komputera i zaprosił do
Jerusalem.
Lecę na 3 dni do Jerozolimy, całkowity koszt przelotu (do Tel-avivu) w
dwie strony dla dwóch osób to 170 zł z groszami.
Trafiłem z zakupem dokładnie na termin, który obserwowałem,
kilkanascie sekund po wrzuceniu w system kolejnej transzy biletów
(prawdzając na pierwszej przeglądarce nie było ich w systemie, na
drugiej już się pojawiły).
A co o tym wszystkim radio z ryjem?
--
saluto
Silvio Balconetti
(dr angelologii apokryficznej)
---------------------------------------------------------------------------------------
'Tu nawet jak mnie kopią, to kopią mnie swoi, a jak swoi kopią, to
przecież mniej boli'
Bogdan
2019-01-26 09:41:22 UTC
Permalink
Radio nic do tego nie ma .... kiedy¶ wpad³em tu z ciekawo¶ci kto siê pojawi
na takim forum i dosta³em taki (dla mnie) wpis ¿e zg³upia³em ... od czasu do
czasu prowadzê monolog aby nie usunieto grupy, bo za³o¿yciel postawi³ na
niej kreskê.
Czyt to prawda, ¿e anio³y sa ca³kiem zielone, zw³asza te w Bieszczadach ?
pozdrawiam
Bogdan
Post by Silvio Balconetti
A co o tym wszystkim radio z ryjem?
--
saluto
Silvio Balconetti
(dr angelologii apokryficznej)
---------------------------------------------------------------------------------------
'Tu nawet jak mnie kopi±, to kopi± mnie swoi, a jak swoi kopi±, to
przecie¿ mniej boli'
---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com
Bogdan
2019-01-26 09:50:51 UTC
Permalink
Wróci³em, do Candelarii nie dotar³em ...
Generalnie widzia³em w Hiszpani tylko kilka ko¶cio³ów - ciekawe bo inne ni¿
nasze, do wielu (w tym katedry) trzeba by³o kupowaæ bilety wiêc nie
wchodzi³em bo g³upio p³aciæ za wej¶cie do ko¶cio³a i ca³o¶æ to co najmniej
50 euro na 2 osoby by poch³onê³o. W Barcelonie ko¶ció³ chyba "Šw Anny" czê¶æ
nawy odgrodzona od pozosta³ej czê¶ci, znajduje siê tam sto³ówka chyba dla
ubogich, weszli¶my tam chc±c wej¶æ boliem do ko¶cio³a.
Bogdan
Post by Bogdan
Kijów zubo¿a³, na dworcu mniej ludzi, w popularnej knajpie mniejszy wybór
ni¿ 4 lata temu, smutno, beznadzieja ... plan wype³niony w 100%, wódka na
lotnisku po 3 euro za litr woda po 1 euro za pó³ litra...
Kolejny wyjazd - bilety za 90 z³ nad morze powrót 150 mam zamiar zobaczyæ
bazylikê w której znajduje siê Matka Boska z Candelarii - ostatnio nie
uda³o siê tam dostaæ. Wyjazd tylko aby odpocz±æ i mam nadziejê, ¿e nie
wpadniemy na pomys³ wycieczek w góry ...
Post by Bogdan
Kolejny niskobud¿etowy wylot na wekend ... Kijów (chyba zwiedzimy ³awry)
Charków (cmentarz ofiar NKWD) , dwa dni i noc w poci±gu sypialnym ...
zobaczymy co bêdzie
Post by Bogdan
Wróci³em z Rosji ... widzia³em Siergiejew Posad i klasztor na wyspach
so³owieckich ...
Bogdan
Post by Bogdan
Post by Bogdan
Wróci³em i ju¿ nawet zapomnia³em o tym wpisie ....
3 dni w Jerozolimie wyjazd niskobud¿etowy ... ale planowany koszt
¶wiadomie przekroczony o 60 % ... by³o warto, polecam.
Teraz przygotowywujê siê w innego "dro¿szego" wyjazdu (ale te¿ niskim
kosztem) ... mam nadziejê zobaczyæ rosyjski odpowiednik naszej Jasnej
Góry ....
Post by Bogdan
Obudzi³ mnie dzi¶ Pan zaprowadzi³ do komputera i zaprosi³ do Jerusalem.
Lecê na 3 dni do Jerozolimy, ca³kowity koszt przelotu (do Tel-avivu)
w dwie strony dla dwóch osób to 170 z³ z groszami.
Trafi³em z zakupem dok³adnie na termin, który obserwowa³em,
kilkanascie sekund po wrzuceniu w system kolejnej transzy biletów
(prawdzaj±c na pierwszej przegl±darce nie by³o ich w systemie, na
drugiej ju¿ siê pojawi³y).
Bogdan
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com
Loading...