Discussion:
Witam
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Bogdan
2017-06-17 08:43:28 UTC
Permalink
Kto¶ utworzy³ grupê - z ciekawo¶ci zaprenumerowa³em aby zobaczyæ co bêdzie.
Samo miejsce jest tak schowane, ¿e nie chce siê wierzyæ aby tu kto¶ trafi³ -
dlatego moze byæ ciekawie.
pozdrawiam
Bogdan---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Beno
2017-06-21 13:39:22 UTC
Permalink
Samo miejsce jest tak schowane, że nie chce się wierzyć aby tu ktoś trafił -
dlatego moze być ciekawie.
Niedługo pielgrzymka.

Beno
Bogdan
2017-06-22 10:54:16 UTC
Permalink
A widzisz trafi³e¶ w sedno:
1. Dzi¶ rano ¿ona zapyta³a mnie czy idê jutro do Czêstochowy.
Obieca³em sobie, ¿e je¿eli firma (bankowo¶æ), która mnie oszuka³a zwróci
pieni±dze to idê na Jasn± Górê. Nie wierzy³em, ¿e bez pozwu oddadz±.
Zwróci³a i teraz siê t³umaczy ... a jaj j± dociskam. Muszê i¶æ ale nie mam
kiedy :-) - praca. Droga to ok 120 km. Wyjdê w pi±tek pod wieczór i
powinienem dotrzeæ w niedzielê. Jutro po po³udniu ma przej¶æ burza -
zobaczymy co bêdzie.
2. Twój podpis "Beno" to w³a¶ciwie te¿ mój podpis ale z ma³ym b³êdem,
dlatego w pierwszej kolejno¶ci pomy¶la³em ¿e sam sobie odpisujê.
pozdrawiam
Bogdan
Post by Bogdan
Samo miejsce jest tak schowane, ¿e nie chce siê wierzyæ aby tu kto¶ trafi³ -
dlatego moze byæ ciekawie.
Nied³ugo pielgrzymka.
Beno
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Bogdan
2017-07-31 09:49:48 UTC
Permalink
No i po pielgrzymce .... 125 km pieszo poni¿ej 48 godzin.
Bogdan
Post by Bogdan
Samo miejsce jest tak schowane, ¿e nie chce siê wierzyæ aby tu kto¶ trafi³ -
dlatego moze byæ ciekawie.
Nied³ugo pielgrzymka.
Beno
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Bogdan
2018-08-20 08:58:08 UTC
Permalink
Chyba zaczyna siê robiæ pamiêtnik ...
Wczoraj wróci³em, przeszed³em o 2 godziny szybciej, ale jestem bardziej
zmêczony. Krótszy dzien ni¿ ostatnio nie pozwala³ i¶æ zbyt d³ugo wieczorem.
Skróty, wiêkszo¶æ siê uda³a, nie pob³±dzi³em, ale te¿ nie wykorzysta³em ich
do max. pozostaje do wykorzystania skrót przy P³okach (nie w nocy lub z GPS)
i Bobolicach - brak oznaczeñ szlaku - przynajmniej na poczatku. Problemy z
wod± na trasie.
Bogdan
Post by Bogdan
No i po pielgrzymce .... 125 km pieszo poni¿ej 48 godzin.
Bogdan
Post by Bogdan
Samo miejsce jest tak schowane, ¿e nie chce siê wierzyæ aby tu kto¶ trafi³ -
dlatego moze byæ ciekawie.
Nied³ugo pielgrzymka.
Beno
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
---
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com

Loading...